Sổ tay quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ sáu, 9/11/2018

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý các công việc của Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra cũng như đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian thực hiện các công việc của Tổng điều tra, từ đó nâng cao chất lượng số liệu Tổng điều tra.

Chi tiết tệp đính kèm

Các thông tin khác: