Hướng dẫn sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ sáu, 9/11/2018

Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra thông qua Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp. Cụ thể, đó là việc thiết lập các đơn vị điều tra (hộ dân cư) gắn với thông tin về địa bàn điều tra, các thôn/tổ dân phố và các đơn vị hành chính các cấp; xác định các lực lượng tham gia Tổng điều tra bao gồm các điều tra viên, giám sát viên các cấp và Ban Chỉ đạo các cấp; phân công trách nhiệm (phân quyền thực hiện nhiệm vụ) trong thực hiện các nhiệm vụ của Tổng điều tra.

Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra là một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần vào thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp liên quan chặt chẽ giữa vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin với khối lượng lớn. Do vậy, công chức được giao nhiệm vụ thiết lập mạng lưới thông tin điều tra cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn này để nắm rõ các quy trình và nội dung thực hiện.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp” dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Chi tiết Tệp đính kèm

 

Các thông tin khác: