Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ sáu, 31/8/2018

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Mục đích của công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm thực hiện cuc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên c nước din ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường; giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) được phân công thực hiện thu thập thông tin; BCĐ các cấp nắm được số ợng ĐBĐT làm  sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chn, tậphuấn lực lượng tham gia điều tra; BCĐ các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý hiệu quả cuộc Tổng điều tra; Làm cơ sở xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019 - 2029.

Chi tiết Tệp đính kèm

Các thông tin khác: