Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ sáu, 31/8/2018

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 
Các thông tin khác: