Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh.
Thứ sáu, 31/8/2018

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh. 

Các thông tin khác: