Thứ sáu, 21/9/2018
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.
Thứ sáu, 31/8/2018
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh.
Thứ sáu, 31/8/2018
Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Thứ sáu, 31/8/2018
Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh.
Thứ bảy, 28/5/2016
Ngày 26 tháng 6 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.