Thứ sáu, 16/11/2018
Mẫu báo cáo giám sát công tác lập Bảng kê hộ
Thứ sáu, 9/11/2018
Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra thông qua Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp” dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.
Thứ sáu, 9/11/2018
Trong bối cảnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra thì Bảng kê hộ cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ.
Thứ sáu, 9/11/2018
Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý các công việc của Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra.
Thứ sáu, 31/8/2018
Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.